Most Hat-Tricks of all time

Hat TricksPlayer Name
3Amit mishra
2Yuvraj singh
1Ajit chandila
1Akshar patel
1Andrew tye
1Makhaya ntini
1Praveen kumar
1Pravin tambe
1Rohit sharma
1Samuel badree
1Shane watson
1Shreyas gopal
1Sunil narine